ขอเชิญประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2546
 

เรื่อง การประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ด้วยคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เห็นสมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และคุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเภสัชกรรม ให้รัดกุมยิ่งขึ้น ส่งเสริมบทบาทของสมาชิกสภาเภสัชกรรมในการพัฒนาวิชาชีพและการสาธารณสุขของประเทศ ประกอบกับผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาได้เสนอแนะให้คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมปรับปรุงกฎหมายการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้วยนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมได้มีมติให้นำเสนอ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมฉบับปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรมใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ได้พิจารณา และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ไปยังสำนักเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 ซึ่งคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจะประชุมสรุปในวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 และนำเสนอต่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมพิจารณาในวาระการประชุมเดือนพฤษภาคม 2546 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเสนอกฎหมายต่อสภา ผู้แทนราษฎรต่อไป

อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อสอบถาม ประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายวิชาชีพฯ ภก.ศ(พิเศษ) ดร. จอมจิน จันทรสกุล, ภก.วิสุทธิ์ สุริยาภิวัฒน์, ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์, หรือ ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ( สายตรง 0-4531-2234 หรือ 0-4531-2230-1 ต่อ 100 , 101 หรือ 0-1718-5154) และหากมีการประชุมสมาชิกสภาเภสัชกรรมในกลุ่ม องค์กร หรือจังหวัดของท่าน ก็ยินดีไปให้คำชี้แจง ตอบข้อซักถามต่อสมาชิก และรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะมาดำเนินการต่อไป