การประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

bullet 

 

 

การประชุมวิชาการ 

Oncology Pharmacy Board Review  ครั้งที่ 2

 

เรื่อง “Advancing in oncology pharmacy”

ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส  จังหวัดเชียงใหม่

 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

โดยมีรายละเอียด และการรับสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ที่เว็บไซต์

  http://pharmoffice.kku.ac.th/iss/meetingcontrol/conference/22

 

 

** หากเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุมจะได้รับ CCPE ประมาณ 13.25 หน่วยกิต**