งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560 วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2560
 

 

 

 สภาเภสัชกรรม

ขอเรียนให้ทราบว่า

 

 

ปัจจุบันสื่อสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560

 

ได้ถูกนำส่งให้กับหน่วยงาน ที่แสดงความจำนงขอรับสื่อ

 

เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรม ที่ขอเข้ามาภายในกำหนด หมดแล้ว

 

 

หากหน่วยงานท่านต้องการร่วมจัดกิจกรรมสามารถ

Download  file สื่อสนับสนุนแนบท้ายนี้

เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรมได้เท่านั้น

 

 

สภาเภสัชกรรม ขอขอบคุณทุกท่าน

ที่มีความตั้งใจจริง ร่วมแรง ร่วมใจกันจัดกิจกรรม
งานสัปดาห์เภสัชกรรม

 

และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560

 

วันที่ 24 มิถุนายน พ. 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 

คำขวัญ “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร”

 

 

 

             ด้วยสภาเภสัชกรรม โดยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสมาคมวิชาชีพได้แก่ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) และสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)  สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) และสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) และสมาชิกเภสัชกร ดำเนินการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกันแสดงบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อประชาชน มีการให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพในการค้นหา ป้องกัน ด้วยการให้คำแนะนำ ตัดสินใจ คัดกรอง ส่งต่อ และรักษาโรคพื้นฐานด้วยการใช้ยาและไม่ใช้ยาให้แก่ประชาชน โดยไม่ต้องพึ่งพิงการบริการและยาเป็นหลัก ในกรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้ยา ต้องทำให้ประชาชนได้รับยาที่ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัยและได้รับประสิทธิภาพสูงสุด

 

           ในปี 2560 นี้สภาเภสัชกรรมกำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการจัดงานในปี 2559 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้ยา และสมุนไพรอย่างปลอดภัยในการรักษาโรค และลดความสูญเสียจากการใช้ยาซ้ำซ้อน และภัยจากยาตีกัน
อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

  

               พร้อมนี้ คณะอนุกรรมการได้นำไฟล์ Banner 

          

ภายใต้คำขวัญ “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร”