งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560 วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2560
 

 

 

งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560

 

วันที่ 24 มิถุนายน พ. 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 

คำขวัญ “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร”

 

 

 

             ด้วยสภาเภสัชกรรม โดยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสมาคมวิชาชีพได้แก่ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) และสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)  สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) และสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) และสมาชิกเภสัชกร ดำเนินการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกันแสดงบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อประชาชน มีการให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพในการค้นหา ป้องกัน ด้วยการให้คำแนะนำ ตัดสินใจ คัดกรอง ส่งต่อ และรักษาโรคพื้นฐานด้วยการใช้ยาและไม่ใช้ยาให้แก่ประชาชน โดยไม่ต้องพึ่งพิงการบริการและยาเป็นหลัก ในกรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้ยา ต้องทำให้ประชาชนได้รับยาที่ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัยและได้รับประสิทธิภาพสูงสุด

 

           ในปี 2560 นี้สภาเภสัชกรรมกำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการจัดงานในปี 2559 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้ยา และสมุนไพรอย่างปลอดภัยในการรักษาโรค และลดความสูญเสียจากการใช้ยาซ้ำซ้อน และภัยจากยาตีกัน
อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

 

 

ภายใต้คำขวัญ “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร”