ร่าง ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ....
 

 

 

ร่าง

ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ....                       

 

       ตามที่ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ในการประชุม ครั้งที่ 269 (11/2560) วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาและจัดทำ ร่าง ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ....

 

       เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อกำหนด และเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม อันเป็นมาตรฐานที่ดีในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ประชาชนว่า จะได้รับบริการที่ได้มาตรฐานจากผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการให้บริการด้านวิชาชีพ

 

         ในการนี้ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกเกี่ยวกับ ร่าง ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ....  นั้น คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมจึงขอให้สมาชิกสภาเภสัชกรรมให้ความเห็นเกี่ยวกับ ร่าง ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมฉบับดังกล่าว 

 

         หากมีความเห็นใดต่อ ร่าง ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมฯ โปรดส่งความเห็นไปที่ สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  หรือส่งไปที่ E-mail : pharthai@pharmacycouncil.org

ภายใน 60 วัน  นับจากวันที่ลงประกาศฉบับนี้