บทความวิชาการ
แนวทางการให้ยาแวนโคมัยซินในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ชื่อบทความ แนวทางการให้ยาแวนโคมัยซินในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.พีรยา ศรีผ่อง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-1-000-003-09-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 16 ก.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 15 ก.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การให้ยาแวนโคมัยซิน (vancomycin) ในผู้ป่วยโรคไตที่กำลังได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ใช้เมมเบรนที่มีคุณสมบัติ high-permeability dialysis มีผลทำให้สามารถกำจัดยา vancomycin ออกจากเลือดของผู้ป่วยได้มาก ในปัจจุบันจึงมีแนวทางในการพิจารณาแบบแผนในการให้ยา vancomycin ที่หลากหลาย ทั้งแบบแผนที่ต้องพิจารณาจากระดับยาในเลือด แบบแผนที่พิจารณาตามน้ำหนักตัวผู้ป่วย (weight-based dose, WBD) หรือ การให้ขนาดยาคงที่ (Non-weight based dose, Non-WBD) อย่างไรก็ตามยังแต่ละแนวทางก็ยังมีข้อจำกัด ดังนั้นในทางคลินิกจึงยังคงต้องมีการติดตามตรวจวัดระดับยา vancomycin ในเลือดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดขนาดยา vancomycin ในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้
คำสำคัญ