มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
ที่ทำการสภาเภสัชกรรมแห่งใหม่
 

 

 สภาเภสัชกรรม 

The Pharmacy Council of Thailand

 

ติดต่อสภาเภสัชกรรม ณ ที่ทำการแห่งใหม่ ได้ที่ : 

อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 8

เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  

โทรศัพท์ 0 2591 9992-5 โทรสาร 0 2591 9996

Website: https://www.pharmacycouncil.org 

Email: pharthai@pharmacycoucil.org