การขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมในการอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรม

           

การยื่นคำขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมในการอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรม  

      ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ตามที่สภาเภสัชกรรมรับรอง สามารถยื่นขอคำรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมต่อสภาเภสัชกรรม

      แนวทางปฏิบัติ ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรม ในหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ตามที่สภาเภสัชกรรมรับรอง จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาที่สำเร็จการฝึกอบรม โดยผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมฯ ให้ยื่นคำขอประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (อบรมระยะสั้น) (สภ.33) 

เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ดังนี้
1) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  จำนวน  1  ฉบับ
2) สำเนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของวิทยาลัย หรือ
    สำเนาประกาศนียบัตรที่วิทยาลัยออกให้                จำนวน  1  ฉบับ
3) ค่าธรรมเนียม หรือ สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 500 บาท จำนวน  1  ฉบับ
4) สำเนาหลักฐานการชำระค่าไปรษณีย์ เป็นเงิน  50 บาท        จำนวน  1  ฉบับ
 

แบบคำขอคำขอประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (อบรมระยะสั้น) (สภ.33) 

ค่าธรรมเนียม : เป็นเงิน  500 บาท/ฉบับ
      กรณีต้องการให้จัดส่งประกาศนียบัตรฯ กลับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดชำระค่าไปรษณีย์  เป็นเงิน  50  บาท

วิธีการยื่นคำขอฯ และชำระค่าธรรมเนียม

วิธีที่ 1 : กรณียื่นคำขอฯ (สภ.33) ด้วยตนเอง
            เภสัชกรสามารถยื่นคำขอฯ (สภ.33) พร้อมหลักฐานประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 เลขที่ 88/19 หมู่ 4 กระทรวงสาธารณสุข ซ.สาธารณสุข 8 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 

วิธีที่ 2 : กรณียื่นคำขอฯ (สภ.33) ทางไปรษณีย์
           2.1 การส่งเอกสาร เภสัชกรสามารถยื่นคำขอฯ (สภ.33) พร้อมหลักฐานประกอบส่งทางไปรษณีย์ไปที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ซ.สาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
           2.2 การชำระค่าธรรมเนียม โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของสภาเภสัชกรรม ดังนี้
           1) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข  ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8   ประเภทบัญชีออมทรัพย์
           2) ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข  ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6   ประเภทบัญชีออมทรัพย์

ระยะเวลาการดำเนินการ

     ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและถูกต้อง 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
     สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 เลขที่ 88/19 หมู่ 4 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ)
Website : www.pharmacycouncil.org   
Email : pharthai@pharmacycouncil.org