มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
การดำเนินการของผู้ประกอบวิชาชีพฯ ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ (กรณีใบอนุญาตฯ ไม่มีอายุ)
 

 

การดำเนินการของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ที่หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์

(กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไม่มีอายุ)

 

1. ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด (กรณีใบอนุญาตฯ ไม่มีอายุ)

2. ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บหน่วยกิตไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กรณีใบอนุญาตฯ ไม่มีอายุ) ทำได้ 3 วิธี

    วิธีที่ 1 การเข้าประชุมวิชาการ

    วิธีที่ 2 การเข้าสัมมนาออนไลน์ (Webinar)

    วิธีที่ 3 การสอบความรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
โดยสภาเภสัชกรรม

3. คำขอรับการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเก็บหน่วยกิตให้ครบตามเกณฑ์ (สภ.67) :

     สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพฯ ใช้ยื่นต่อสถาบันหลักหรือหน่วยงานในเครือข่ายที่จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อไม่ให้หน่วยกิตที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมถูกบันทึกเข้าระบบสารสนเทศของการจัดการศึกษาต่อเนื่องในปีปัจจุบัน ให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวิธีข้างต้นจนได้หน่วยกิตครบตามจำนวนที่ขาด

   จากนั้นส่งคำขอ.สภ.67 ที่รวบรวมได้ทั้งหมดไปให้สภาเภสัชกรรมทาง
Email : ccpe@pharmacycouncil.org 

พร้อมหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการเก็บหน่วยกิตชดเชย เป็นเงิน 1,000 บาท 

โดยโอนเงินผ่านบัญชีเงินธนาคารชื่อบัญชี “สภาเภสัชกรรม” ประเภท “ออมทรัพย์” สาขา “กระทรวงสาธารณสุข”   

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 340 - 2 - 01454 - 8 หรือ  

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 142 – 1 - 06705 - 6