มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
การดำเนินการของผู้ประกอบวิชาชีพฯ ที่หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ (กรณีใบอนุญาตฯ มีอายุ)
 

 

การดำเนินการของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ที่หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบเกณฑ์

(กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีอายุ)

 

 1. ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด (กรณีใบอนุญาตฯ มีอายุ)

2. ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บหน่วยกิตไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ (กรณีใบอนุญาตฯ มีอายุ) ทำได้ 2 วิธี

    วิธีที่ 1 การเข้าประชุมวิชาการ

    วิธีที่ 2 การเข้าสัมมนาออนไลน์ (Webinar)

3. คำขอรับการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเก็บหน่วยกิตให้ครบตามเกณฑ์ (สภ.67) :

     สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพฯ ใช้ยื่นต่อสถาบันหลักหรือหน่วยงานในเครือข่ายที่จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อไม่ให้หน่วยกิตที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมถูกบันทึกเข้าระบบสารสนเทศของการจัดการศึกษาต่อเนื่องในปีปัจจุบัน ให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวิธีข้างต้นจนได้หน่วยกิตครบตามจำนวนที่ขาด     

   จากนั้นส่งคำขอ.สภ.67 ที่รวบรวมได้ทั้งหมดไปให้สภาเภสัชกรรมทาง
Email : ccpe@pharmacycouncil.org

พร้อมหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการเก็บหน่วยกิตชดเชย เป็นเงิน 1,000 บาท 

โดยโอนเงินผ่านบัญชีเงินธนาคารชื่อบัญชี “สภาเภสัชกรรม” ประเภท “ออมทรัพย์” สาขา “กระทรวงสาธารณสุข”   

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 340 - 2 - 01454 - 8 หรือ  

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 142 – 1 - 06705 - 6

 

กรณีที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ

4.1 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การประเมินความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ขอต่ออายุใบอนุญาตในกรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบภายในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง และได้ดำเนินการเข้าศึกษาต่อเนื่องครบถ้วน
ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ

4.2 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2564 เรื่อง การสอบประเมินความรู้เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 1-3/2564

4.3 คำขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง กรณีต่ออายุใบอนุญาต สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตมีอายุ และใบอนุญาตขาดอายุไม่เกิน 1 ปี (สภ.70) คำขอฯ แนบท้ายประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 24/2564

 

กรณีที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุเกิน 1 ปีนับจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ

5.1 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเข้ารับการสอบความรู้เฉพาะราย สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ขอต่ออายุใบอนุญาตในกรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบภายในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง และไม่ดำเนินการเข้าศึกษาต่อเนื่องให้ครบกิน 1 ปีนับจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ

5.2 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2564 เรื่อง รายชื่อหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางวิชาชีพที่ประเมินความรู้เฉพาะราย สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ขอต่ออายุใบอนุญาตในกรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบเกิน 1 ปีนับจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ

5.3 คำขอรับการประเมินความรู้เฉพาะราย กรณีต่ออายุใบอนุญาต สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตมีอายุ และใบอนุญาตขาดอายุเกิน 1 ปี (สภ.71)