มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
การขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง กรณีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบเกณฑ์
 

 

ผู้ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบเกณฑ์

สามารถยื่นคำขอประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเก็บหน่วยกิตเพิ่มเติม

รายละเอียดตามขั้นตอนด้านท้ายนี้