มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เปิดระบบขึ้นทะเบียน 9 พ.ค. 2565
 

ผู้สอบผ่านการสอบความรู้ฯ
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ E-Service

     ผู้ที่มีผลการสอบผ่าน และยื่นหนังสือรับรองการจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม (สภ.12) ก่อน
     จากนั้นให้ยื่นคำขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สภ.17) ผ่านระบบออนไลน์ E-Service 

      Login ตรวจสอบผลการสอบความรู้ฯ ของท่านได้ที่ website ศูนย์สอบความรู้ฯ  www.plecenter.org
      เลือก "ประกาศผลสอบ" กรอกข้อมูล Login เข้าระบบเพื่อตรวจสอบผลสอบ

     โปรดศึกษาขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฯ ได้จากไฟล์แนะนำขั้นตอน ด้านท้ายนี้ให้เข้าใจก่อนเริ่มดำเนินการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม โทรศัพท์ 0 2591 9992-5