การขอหยุดประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้เป็นการชั่วคราว

การขอหยุดประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้เป็นการชั่วคราว

    ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ใดประสงค์จะหยุดการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้เป็นการชั่วคราว ให้ยื่นคำขอแจ้งความประสงค์หยุดประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พร้อมหลักฐานต่อเลขาธิการสภาเภสัชกรรรม (สภ.61) ต่อเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ผ่านระบบ E-service ของสภาเภสัชกรรม

    การหยุดประกอบวิชาชีพฯ ผู้นั้นได้รับยกเว้นการเข้ารับการศึกษาต่อเนื่อง และ ห้ามกระทำการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กระทำโดยตรงต่อประชาชนหรือผู้รับบริการ การปฏิบัติการตามกฎหมายยา และการอื่นใดที่ต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

    การกลับมาประกอบวิชาชีพฯ ให้ยื่นคำขอกลับมาประกอบวิชาชีพฯ (สภ.62) ต่อเลขาธิการสภาเภสัชกรรม 

    กรณีหยุดประกอบวิชาชีพฯ ไม่เกินรอบการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของ 5 ปีเดิม เมื่อขอกลับมาประกอบวิชาชีพอีกครั้ง ให้ผู้นั้นเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ขาดให้รอบนั้นให้ครบ ตามหลักเกณฑ์

    กรณีหยุดประกอบวิชาชีพฯ เกินรอบการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี เมื่อขอกลับมาประกอบวิชาชีพอีกครั้ง ให้ผู้นั้นเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 60 หน่วยกิตภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนการยื่นคำขอกลับมาประกอบวิชาชีพฯ จากนั้นต้องเข้ารับการอบรมจากสภาเภสัชกรรมที่กำหนด รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน เพื่อเป็นข้อมูลการอนุญาตให้กลับมาประกอบวิชาชีพ