รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) รุ่นที่ 3