สมาชิกถาม สภาเภสัชกรรมตอบ กรณีการรับรอง โปรแกรมประยุกต์สำหรับบริการทางเภสัชกรรมทางไกล

            สภาเภสัชกรรมได้เริ่มต้นทำการรับรองโปรแกรมประยุกต์ Telepharmacy ตามมาตรฐานที่กำหนดสำหรับผู้ที่ยื่นคำขอ โดยทั้งนี้ทางสมาชิกได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม ทางสภาเภสัชจึงขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมและประมวลคำถามคำตอบที่ถามบ่อยตามเอกสารเหล่านี้ หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาได้ที่ช่องทางสื่อสารของสภาเภสัชกรรม

อ้างอิงตาม ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2565 เรื่อง แนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)