มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
แบบร้องเรียนการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 

 

ผู้ที่ต้องการร้องเรียนการประกอบวิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

 

ขอให้บันทึกข้อมูลในแบบร้องเรียนฯ ตามที่แนบท้ายนี้

และส่งไปที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

 

 

ทั้งนี้ขอให้ท่านกรอกข้อมูลในแบบร้องเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นจริง

เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป