รายชื่อและที่อยู่ร้านยาคุณภาพ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558)
 

มาตรฐานร้านยา (Standard of Drugstores)
ร้านยาเป็นหน่วยหนึ่งของระบบสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ด้านการกระจายยาเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญเปรียบเสมือนเป็น "ที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน" เป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการใช้บริการเมื่อมีอาการหรือเจ็บป่วยเบื้องต้น(common illness) นอกเหนือจากการจำหน่ายยา ร้านยายังเป็นแหล่งที่สามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตนเอง  ตลอดจนการแนะนำและส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม

bullet 

 

 

ตราสัญลักษณ์ร้านยาคุณภาพ

 

 

รายชื่อและที่อยู่ร้านยาคุณภาพ ตามไฟล์ด้านล่างนี้

 

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ