ใบสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการไปเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยา , การต่ออายุฯ
 

มาตรฐานร้านยา (Standard of Drugstores)
ร้านยาเป็นหน่วยหนึ่งของระบบสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ด้านการกระจายยาเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญเปรียบเสมือนเป็น "ที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน" เป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการใช้บริการเมื่อมีอาการหรือเจ็บป่วยเบื้องต้น(common illness) นอกเหนือจากการจำหน่ายยา ร้านยายังเป็นแหล่งที่สามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตนเอง  ตลอดจนการแนะนำและส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม

bullet 

 

ารประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่

 

 

หลักการและเหตุผล

 

                สืบเนื่องจากแนวทางปฏิบัติเพื่อขอใบรับอนุญาตขายยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร้านขายยาทุกร้าน เภสัชกรที่เป็นผู้ปฏิบัติการจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการปรุงยาและขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยาเพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการขอใบอนุญาตขายยานั้น

 

                เพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้เภสัชกรที่สนใจงานเภสัชกรรมชุมชน ได้เข้าใจถึงการให้บริการเภสัชกรรมชุมชนที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกฎระเบียบข้อบังคับ ตามข้อตกลงในความร่วมมือระหว่างสภาเภสัชกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการพัฒนาร้านยาคุณภาพ สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม  จึงจัดหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน สำหรับเภสัชกรชุมชนยุคใหม่นี้ขึ้นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเภสัชกรได้เพิ่มความเข้าใจในการบริหารจัดการร้านยาด้วยระบบคุณภาพเน้นแนวคิดการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ทันสมัยเชิงรุกที่เป็นนวัตกรรม มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ และแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจประทับใจ
มีสุขภาวะที่ดี บนพื้นฐานของวิชาชีพ มาตรฐานร้านยา จรรยาบรรณ กฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่ง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในงานเภสัชกรรมชุมชนไทย

 

 

วัตถุประสงค์

                เพื่อให้มั่นใจว่า เภสัชกรที่ปฏิบัติการในร้านยามีความพร้อมที่จะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ และการให้การบริการเภสัชกรรมที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่มีคุณภาพ เน้นการตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ และแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจ และประทับใจ มีสุขภาวะที่ดี ในรูปแบบที่ง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในงานเภสัชกรรมชุมชนไทย

 

 

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม

                  1.หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง : ในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ 6.25 หน่วยกิต

 

                2.ใบรับรองจากสภาเภสัชกรรม : ในกรณีที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตัดสินจะได้รับใบรับรองจากสภาเภสัชกรรม(สำหรับเภสัชกร ที่ต้องการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่ร้านยา)เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตขายยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

 

รายละเอียดการจัดประชุม

 

วัน-เวลาที่จัดประชุม   08.00-17.00 น. เป็นเวลา 1 วัน

 

สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมสานใจ 1/2 ชั้น 6  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซ.6 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  เภสัชกรชุมชน เภสัชกรผู้สนใจ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวนรอบละ 80 ท่าน

 

ค่าลงทะเบียน  : 1,000 บาท

 

กำหนดการประชุม 

 

08.00 - 08.30 น.     ลงทะเบียนและทดสอบก่อนการอบรม

 

 

08.30 - 09.00 น.     เปิดการอบรม สถานการณ์ปัญหาเภสัชกรร้านยา
                            ในปัจจุบัน ความคาดหวังและกลยุทธ์บริการเภสัชกรรมชุมชนเชิงรุกเพื่อสุขภาวะ

 

 

09.00 - 10.00 น.     พรบ.ยาที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ+อย.

 

 

10.00 - 10.15 น.     (พักรับประทานอาหารว่าง)

 

 

10.15 - 12.00 น.     มาตรฐานร้านยา

 

 

12.00 - 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13.00 - 14.00 น.    มาตรฐานร้านยา (ต่อ)

 

 

14.00 - 15.30 น.    จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม

 

 

15.30 - 16.00 น.     อภิปรายทั่วไป

 

 

16.45 - 17.00 น.     ทดสอบหลังการอบรม และประเมินผลการอบรม

 

 

ผู้จัดการประชุม

สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม