ใบสมัครเข้าร่วมอบรมสร้างศักยภาพเภสัชกรชุมชน สำหรับการเพิ่มสมรรถนะของเภสัชกรชุมชน
 

มาตรฐานร้านยา (Standard of Drugstores)
ร้านยาเป็นหน่วยหนึ่งของระบบสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ด้านการกระจายยาเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญเปรียบเสมือนเป็น "ที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน" เป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการใช้บริการเมื่อมีอาการหรือเจ็บป่วยเบื้องต้น(common illness) นอกเหนือจากการจำหน่ายยา ร้านยายังเป็นแหล่งที่สามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตนเอง  ตลอดจนการแนะนำและส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม

 

การอบรมสร้างศักยภาพเภสัชกรชุมชน

 

หลักการและเหตุผล

             ร้านยาคุณภาพมีบทบาทสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน เนื่องจากเป็นหน่วยบริการด้านยาและสุขภาพที่ใกล้ชิดกับชุมชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกระบวนการประกันและยกระดับคุณภาพยา รวมถึงสมรรถนะของเภสัชกร
ที่ให้บริการ ในร้านยาคุณภาพ โดยเฉพาะในบริบทของวิชาชีพที่มีการขยายกรอบงานบริการจากเดิมมุ่งเน้นด้านการประเมินผู้ป่วยและจ่ายยาตามอาการเป็นหลักไปสู่การดูแลการใช้ยาแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งการจ่ายยาตามอาการ การเติมยา การจ่ายยาตามใบสั่ง การดูแลการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย

          ดังนั้นเพื่อเพิ่มสมรรถนะของเภสัชกรชุมชนให้มีความพร้อมสำหรับกรอบงานวิชาชีพของร้านยาคุณภาพดังความคาดหมายของสังคม สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม จึงจัดหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อสร้างศักยภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเภสัชกรรมชุมชน

 

 

วัตถุประสงค์ และสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม

เมื่อจบการอบรมแล้ว เภสัชกรผู้เข้าอบรมสามารถ

  • จัดให้มีระบบบริหารยาและสินค้าที่มีคุณภาพในร้านยา
  • ให้บริการด้านยาแก่ผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชม
  • หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง เมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม

 

รายละเอียดการจัดอบรม

วัน-เวลาที่จัดอบรม : 08.30-16.30 น. เป็นเวลา 1 วัน/หัวข้อ

 

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง : วันละ 6 หน่วยกิต

 

สถานที่จัดอบรม : ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

 

ผู้เข้าร่วมอบรม เภสัชกรชุมชน เภสัชกรผู้สนใจ และผู้เกี่ยวข้อง

 

ค่าลงทะเบียน  : 1,200 บาท/หัวข้อ/วัน

                     3,000 บาท ตลอดหลักสูตร

 

ครั้งที่และวันที่จัดการอบรม

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม  2558

ครั้งที่ 2  วันอังคารที่  8 กันยายน  2558

ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน  2558

 

ติดตามสอบถามรายละเอียดการอบรม : หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร 0-2590-2439 , 0-2590-1877

 

 

ครั้งที่ 1: ระบบบริหารยาและสินค้าที่มีคุณภาพในร้านยาเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ

 

8.00-8.30 น.       ลงทะเบียน

8.30-9.00 น.       หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทิศทางของร้านยาคุณภาพ

                        นายกสภาเภสัชกรรม

9.00-12.00 น.      การบริหารยาและสินค้าในร้านยา: ข้อพิจารณาด้านคุณภาพในการคัดเลือกจัดซื้อจัดหาและการเก็บรักษา

                        ดร.ภก.วันชัย จงเจริญ, ดร.ภก.ภาสวีร์ จันทร์สุก และ ภก.กิติยศ ยศสมบัติ

                          คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.00-14.00 น.    การจัดทำบัญชีและรายงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย และการมีส่วนในการลดปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิดของชุมชน

                        ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์

                          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

14.00-16.30 น.    ทักษะจำเป็นในการจัดบริการด้านยาเพื่อความปลอดภัย

                        ผศ.ภญ.อภิฤดี  เหมะจุฑา และภก.กิติยศ ยศสมบัติ

                        สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม

                        อ.ภญ.สิรินุช พละภิญโญ

                        คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 ครั้งที่ 2 : การบริการด้านยาแก่ผู้ป่วย (1)

 

8.00-8.30 น.       ลงทะเบียน

8.30-10.30 น.      การประเมินผู้ป่วยจากประวัติ อาการและอาการแสดง

                        ผศ.ภญ.อภิฤดี เหมะจุฑา และภก.กิติยศ ยศสมบัติ 

                        สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม

                        อ.ภญ.สิรินุช พละภิญโญ

                        คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30-12.00 น.   การวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยและการจ่ายยาตามอาการอย่างสมเหตุสมผล

                      ผศ.ภญ.อภิฤดี เหมะจุฑา และ ภก.กิติยศ ยศสมบัติ 

                        สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม

                        อ.ภญ.สิรินุช พละภิญโญ

                        คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.00-16.30 น.   การประเมินและรายงานอาการไม่พึงประสงค์

                      ผศ.ภญ.อภิฤดี เหมะจุฑา และ ภก.กิติยศ ยศสมบัติ 

                        สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม

                        อ.ภญ.สิรินุช พละภิญโญ

                        คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ครั้งที่ 3:          การบริการด้านยาแก่ผู้ป่วย (2) 

8.00-8.30 น.       ลงทะเบียน                                 

8.30-9.30 น.       หลักจิตวิทยาในการเข้าใจพฤติกรรมของผู้ป่วยเพื่อความร่วมมือในการใช้ยา

                        ภก.กิติยศ ยศสมบัติ 

                        สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม

9.30-12.00 น.      การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางยา (drug therapy problems)

                        ผศ.ภญ.อภิฤดี เหมะจุฑา และ ภก.กิติยศ ยศสมบัติ 

                        สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม

                        ดร.ภก.อังกูร ภาวสุทธิไพศิฐ

                        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

13.00-16.00 น.   การติดตามการใช้ยาอย่างต่อเนื่องและจัดทำบันทึกการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละราย

                      ผศ.ภญ.อภิฤดี เหมะจุฑา และ ภก.กิติยศ ยศสมบัติ 

                        สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม

                        ดร.ภก.อังกูร ภาวสุทธิไพศิฐ

                        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร