1761 1651 1879 1559 1078 1954 1854 1630 1609 1335 1412 1748 1947 1567 1061 1621 1530 1722 1841 1916 1343 1853 1917 1526 1392 1422 1198 1977 1474 1043 1970 1869 1338 1452 1618 1446 1889 1067 1733 1585 1259 1581 1290 1965 1631 1090 1457 1915 1108 1880 1638 1144 1803 1839 1785 1206 1697 1687 1019 1279 1466 1700 1311 1105 1597 1258 1772 1648 1578 1280 1627 1534 1707 1787 1586 1369 1644 1438 1846 1693 1506 1944 1294 1387 1172 1853 1453 1225 1225 1957 1695 1022 1869 1115 1453 1721 1963 1613 1044 pharmacycouncil.org
   
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเข้ารับการสอบความรู้เฉพาะราย สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ขอต่ออายุใบอนุญาตในกรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบภายในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง และไม่ดำเนินการเข้าศึกษาต่อเนื่องให้ครบ