มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2564 เรื่อง ขอบเขตและเนื้อหาความรู้ในการจัดสอบประเมินความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ในกรณีที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่เกิน 1 ปี)