ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2564 เรื่อง ขอบเขตและเนื้อหาความรู้การสอบความรู้ (วิธีที่ 3) สำหรับการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีการศึกษาต่อเนื่อง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง (สำหรับใบอนุญาตเป็นผู้ป