ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 48/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์