1605 1651 1228 1054 1243 1267 1949 1119 1260 1615 1527 1026 1632 1613 1162 1608 1817 1064 1772 1654 1941 1331 1180 1770 1443 1091 1428 1111 1516 1519 1278 1190 1129 1829 1141 1847 1094 1734 1650 1584 1656 1846 1694 1058 1864 1871 1759 1412 1771 1991 1960 1591 1464 1931 1969 1765 1879 1169 1652 1802 1717 1598 1928 1347 1348 1971 1499 1640 1362 1246 1196 2000 1745 1088 1650 1327 1667 1382 1000 1300 1154 1306 1751 1094 1412 1723 1129 1720 1070 1145 1994 1726 1278 1321 1809 1038 1925 1596 1222 pharmacycouncil.org
   
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2565 เรื่อง กำหนดรูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และหลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนด และรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์