แบบขอรับสื่อสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560
 

 

 

การขอรับสื่อสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560

 

        สภาเภสัชกรรม ด้วยความร่วมมือจากสมาคมวิชาชีพ และองค์กรเครือข่ายจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560 ขึ้น

 

      โดยการจัดงานในปีนี้ มีการผลิตสื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม และต้องการขอรับสื่อสนับสนุน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ระหว่างช่วงของการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560

 

โปรดแจ้งข้อมูลการขอรับสื่อสนับสนุน ตาบแบบแนบท้ายนี้ให้สภาเภสัชกรรม


ทางโทรสารหมายเลข 0 2591 8298

หรือ

Email : pharthai@pharmacycouncil.org 
    

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น.เท่านั้น

 

 

 

 มื่อการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ โปรดส่งภาพถ่ายกิจกรรมที่หน่วยงานท่านได้จัดขึ้น

ส่งกลับไปให้สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

ทางEmail : pharthai@pharmacycouncil.org

 

เพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ ถึงความร่วมมืออันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2560

 

 

แบบขอรับสื่อสนับสนุนตามไฟล์แนบท้ายนี้