แถลงการณ์สภาเภสัชกรรม เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ....
 

 

 

แถลงการณ์สภาเภสัชกรรม

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ....

 

 

ข้อ ๑. สภาเภสัชกรรมในฐานะองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข และเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ขอสนับสนุนตามที่มาและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ... ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับการส่งเสริมการตลาด อาหารทารกและเด็ก และ อาหารเสริมทารกและเด็กที่ไม่เหมาะสม

 

 

ข้อ ๒. สภาเภสัชกรรมเห็นว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่ในระดับต่ำ ทั้งที่เป็นที่ทราบกันดีว่านมแม่คืออาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกและเด็กเล็ก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะสร้างความผูกพันที่แม่มีต่อลูก โดยรัฐควรสนับสนุนส่งเสริม เป็นทางเลือกหลักในการให้นมลูก

 

 

สภาเภสัชกรรม

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐