วันที่ 21-22 ธ.ค. 2560 งานประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017 the 2nd
 

 

 

การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017 the 2nd

 

วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560

ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 

 

รหัสกิจกรรม 0001-2-000-037-12-2560     หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตลอดงานประชุม จำนวน 10.50 หน่วยกิต

 

 

Pharmacotherapy in Ambulatory care and community pharmacy
: Emphasis on metabolic syndrome and complications

----------------------------------------

หลักการและเหตุผล

     วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด โดยความร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีปรัชญาของหลักสูตร คือ ส่งเสริม ฝึกฝน และวิจัยองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการทางเภสัชกรรม และการบริบาลทางเภสัชกรรมในระดับสูง ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำการใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

     องค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของหลักสูตร คือ การมีอาจารย์ประจำแหล่งฝึกที่สภาเภสัชกรรมรับรองวิทยฐานะ ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ที่ผ่านการฝึกอบรม หรือได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีอาจารย์ประจำแหล่งฝึกจำนวนน้อย วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ จึงต้องการสนับสนุนให้เภสัชกรมีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด เพื่อเข้ารับเป็นอาจารย์แหล่งฝึกของผู้เข้าอบรมของหลักสูตรฯ และ เพิ่มคุณภาพของงานบริบาล
ทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย

 

     วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ จึงจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนา และ ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม อีกทั้งยังเป็นการแสวงหาความร่วมมือ กับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล ที่ต้องการเป็นอาจารย์ประจำแหล่งฝึกอบรมฯ

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการแก่เภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยทางยา

2.  เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ ด้านเภสัชบำบัด

 

วัน/เวลา และสถานที่

     วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น.
     ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

 

รูปแบบการจัดการประชุม

      บรรยาย 

 

จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

      หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตลอดงานประชุม จำนวน 10.50 หน่วยกิต
      รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 0001-2-000-037-12-2560

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าประชุม

          เภสัชกรทั่วไป /อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ /เภสัชกรประจำบ้าน ประมาณ  300 คน

 

ค่าลงทะเบียนตลอดงานประชุม

          1. ค่าลงทะเบียนสำหรับ เภสัชกรทั่วไป                                             เป็นเงิน 3,000   บาท

          2. ค่าลงทะเบียนสำหรับ อาจารย์ประจำสถาบันฝึกอบรม                           เป็นเงิน 3,000   บาท

               ในสังกัดวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ

          3. ค่าลงทะเบียนสำหรับ เภสัชกรประจำบ้าน ในสังกัดวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ     เป็นเงิน 1,500   บาท
             และ นักศึกษาเภสัชศาสตร์        

 

การสมัครเข้าประชุม และชำระค่าลงทะเบียน

สมัครเข้าประชุมได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น.
          1. สมัครเข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ Website สภาเภสัชกรรม : www.pharmacycouncil.org

          ชำระค่าลงทะเบียนโดย Print ใบชำระเงินจาก Webpage ที่ลงทะเบียน นำไปชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ในวัน และเวลาที่เปิดทำการ

          2. สมัครเข้าประชุมผ่าน Email ของวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ : thaibcp@gmail.com

           ชำระค่าลงทะเบียนโดย โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142–1–06705–6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ จากนั้นส่ง Email ของท่านไปที่ Email ของวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน และข้อมูลของผู้ลงทะเบียน, วิธีการติดต่อกลับ, ข้อมูลที่ต้องการให้ออกใบเสร็จ

**วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี**

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเภสัชบำบัด
  2. เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม
    ในหน่วยงานของตนได้
  3. เกิดความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมระหว่างวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับหน่วยงานที่ให้บริการด้านบริบาลทางเภสัชกรรม

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงปริมาณ

          จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 300 คน

 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80

 

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ : http://pharmacycouncil.org/index.php?option=com_conference_list

 

 

โครงการและกำหนดการประชุม ดังเอกสารแนบท้ายนี้

Nov 13,2017