การจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561
 

 

 

การจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561 

 

ระหว่างวันที่ 23 ถึง 29 มิถุนายน 2561

 

คำขวัญ "ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผล ยุค 4.0 ... ปรึกษาเภสัชกร"

 

สภาเภสัชกรรม ให้ความสำคัญกับการใช้ยาและสมุนไพรของประชาชน โดยมุ่งหวังให้มีการใช้อย่าง

สมเหตุผล ประชาชนได้รับยาในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ รวมถึงการใช้สมุนไพรได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัย ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายได้อย่างสมเหตุผล สอดคล้องกับนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ที่กำหนดให้มียุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านได้แก่การเข้าถึงยา การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การพัฒนาอุตสากรรมผลิตยาชีววัตถุและสมุนไพร เพื่อการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนการพัฒนาระบบการควบคุมยาเพื่อประกันคุณภาพ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา

 

             สภาเภสัชกรรมจึงดำริให้มีการจัดกิจกรรมสำคัญทางวิชาชีพ โดยความร่วมมือจากสมาคมวิชาชีพ ได้แก่ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)  สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) และสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และสมาชิกเภสัชกรทุกคน ดำเนินการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม เพื่อร่วมกันแสดงบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อประชาชน มีการให้ความรู้ คำแนะนำในการใช้ยาและสมุนไพร เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพให้คำแนะนำ ตัดสินใจ คัดกรอง ส่งต่อ และรักษา ป้องกันโรคพื้นฐานด้วยการใช้ยาและไม่ใช้ยาให้แก่ประชาชน กรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้ยาและสมุนไพร ต้องทำให้ประชาชนได้รับยาและสมุนไพรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และสมเหตุผล

 

              ในปี 2561 สภาเภสัชกรรมกำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561 ขึ้นระหว่าง
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการ
จัดงานในปี 2560 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนไทยมีการใช้ยาและสมุนไพรอย่างสมเหตุผล
ภายใต้คำขวัญ “ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผล ยุค 4.0 ... ปรึกษาเภสัชกร”
 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ยาและสมุนไพรอย่างถูกวิธี ปลอดภัย
  สมเหตุผลเพื่อรักษาโรค และส่งเสริมสุขภาพ
 2. เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงการใช้ยาและสมุนไพรอย่างถูกวิธี และเหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ
 3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และบุคลากรด้านการสาธารณสุข เข้าใจถึงเข้าใจถึงบทบาทของเภสัชกร
  ด้านสมุนไพร ต่อการพัฒนา และให้คำปรึกษา แนะนำการใช้สมุนไพร ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาชีพ
  อย่างเชี่ยวชาญ

 

การดำเนินการ

 1. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสู่สาธารณะให้สังคมทราบถึงการจัดสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561
 2. การขอความร่วมมือองค์กรทางวิชาชีพ และสมาชิกเภสัชกรทุกสาขาร่วมมือจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม
  โดยพร้อมเพรียงกัน
 3. การแถลงข่าว และพิธีเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม
 4. การผลิตสื่อ นำส่ง กระจายให้แก่องค์กร และสมาชิกเภสัชกรที่พร้อมให้ความร่วมมือจัดกิจกรรม
 5. การติดตาม ประเมินผล และรายงานโดยคณะอนุกรรมการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมต่อสภาเภสัชกรรม

ระยะเวลาจัดงาน    จำนวน 7 วัน ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

รูปแบบการดำเนินงาน

          ส่วนกลาง :

 1. การแถลงข่าว
 2. รณรงค์การจัดงาน การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะ
 3. พิธีเปิดงานฯ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิรด์ ชั้น 3
  ลานออดิทอเรียม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

          ส่วนภูมิภาค : รูปแบบการดำเนินงาน ตามแต่ละหน่วยงานกำหนด

                     ภายใต้คำขวัญ “ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผล ยุค 4.0 ... ปรึกษาเภสัชกร”

          ทั้งนี้ในส่วนภูมิภาคจะดำเนินการในสัปดาห์เดียวกัน หรือตามแต่โอกาสของแต่ละจังหวัด เช่น เทศกาลประจำปี จัดร่วมกับงานอื่น ๆ เช่น สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือกิจกรรมของจังหวัดตามความเหมาะสม

 

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 : หน่วยงานที่มีโครงการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561 ให้ส่งแบบขอรับสื่อสนับสนุนการจัดงานให้สภาเภสัชกรรม ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เพื่อคณะอนุกรรมการจัดงาน จักได้พิจารณาการจัดกิจกรรมของท่านและจัดสรรสื่อให้ตามความเหมาะสมต่อไป เนื่องจากสื่อมีจำนวนจำกัด

     สื่อที่ให้การสนับสนุน มีดังนี้ 

          1. หนังสือให้ความรู้กี่ยวกับการใช้ยาและสมุนไพรอย่างสมเหตุผล

          2. แผ่นพับการใช้ยาและสมุนไพรอย่างสมเหตุผล

          3. ถุงผ้า

 

 

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 : สภาเภสัชกรรม ร่วมกับสมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดงานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ลานเอเทรียม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

รายละเอียดกิจกรรมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป