ความเห็นสภาเภสัชกรรม เกี่ยวกับ ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (20 มี.ค.2561)
 

 

                 สภาเภสัชกรรม มีมติในการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม  ครั้งที่ 273 (3/2561) เมื่อวันจันทร์ที่  19  มีนาคม 2561 ให้เสนอความเห็น เกี่ยวกับ ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ดังไฟล์หนังสือที่แนบท้ายนี้