วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เสวนาเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ... ผลกระทบต่อวิชาชีพและประชาชน
 

 

 

สมาพันธ์สภาวิชาชีพ

แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์

สภากายภาพบำบัด สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาวิชาชีพบัญชี สภาทนายความ

 

 

จัดงานเสวนา เรื่อง

"ร่าง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ผลกระทบต่อวิชาชีพและประชาชน"

 

 

 

 

      สมาพันธ์สภาวิชาชีพ ได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการจัดงานเสวนาในหัวข้อเรื่อง "ร่าง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ผลกระทบต่อวิชาชีพและประชาชน" ในนามของสมาพันธ์สภาวิชาชีพขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม A-B โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ    

    

      จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่สนใจ เข้าร่วมเสวนาที่จัดขึ้นนี้

โดยแจ้งข้อมูลผู้เสวนา และจำนวนให้สภาวิศวกรทราบโดยตรง เพื่อการจัดเตรียมสถานที่ฯ

 

 

 

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อ : สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ
สภาวิศวกร สายด่วน 1303 ต่อ 1501-1509 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 086 369 6025 , 086 369 6026  โทรสาร 0 2935 6695 , 0 2935 6697 
Email : legal@coe.or.th