24 มิ.ย.61 งานวันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560
 

 

 

วันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7

ประจำปี 2560

 

                    ร้านยาเป็นบริการด่านแรกที่อยู่ในชุมชน  เป็นหน่วยหนึ่งของระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายร้านยาไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ด้านการกระจายยาเท่านั้น  แต่ยังมีบทบาทสำคัญเปรียบเสมือนเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชนสามารถดูแลโรคหรืออาการเจ็บทำให้ประชาชนดูแลสุขภาพ และดูแลรักษาตนเองได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังทำหน้าที่แนะนำและส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม ประเทศไทยมีร้านยาจำนวนมากและกระจายในเขตต่าง ๆ ทั่วประเทศประชาชนกว่า 50% เมื่อเจ็บป่วย เล็ก ๆ น้อย ๆ มักพึ่งตนเองโดยซื้อยาจากร้านยา   จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาร้านยาให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคยา

 

             ร้านยาแผนปัจจุบัน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายแตกต่างกัน ความแตกต่างของคุณภาพการบริการของร้านยาเป็นประเด็นหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ  ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านการใช้ยามากขึ้น  และเพื่อพัฒนาศักยภาพ   ร้านยาให้เข้าสู่มาตรฐาน ที่ควรจะเป็นอันมีผลทำให้ระบบการกระจายยาผ่านร้านยามีคุณภาพดีขึ้น และมีมาตรฐานทัดเทียมมาตรฐานสากล  สภาเภสัชกรรมจึงได้จัดทำมาตรฐานร้านยาขึ้น  ซึ่งมีเกณฑ์หลักๆ ครอบคลุม   ด้านโครงสร้างทางกายภาพและด้านผลิตภัณฑ์ที่มีไว้บริการ   ด้านบุคลากร  และด้านการให้บริการเภสัชกรรมที่ดี   ร้านยาที่ผ่านการรับรองคุณภาพจะได้รับเครื่องหมายร้านยาคุณภาพการรับรอง จะมีการเยี่ยมสำรวจซ้ำเพื่อการรักษาระดับคุณภาพและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง    และร้านยาคุณภาพนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา เป็นสถานบริการที่มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสม เป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านยาและสุขภาพ และมีความพร้อมที่จะเป็นหน่วยบริการระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถเชื่อมต่อ  และเป็นส่วนหนึ่งในระบบเครือข่ายบริการสุขภาพถ้วนหน้าในอนาคตได้

 

           สภาเภสัชกรรม และสำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา ได้จัดให้มีงานวันร้านยาคุณภาพแห่งชาติขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปี 2560 นี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 7 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ รายละเอียดตามไฟล์แบบลงทะเบียนและกำหนดการที่แนบท้ายนี้