วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม
 

bullet 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม

ที่  ๖/๒๕๖๑

เรื่อง  วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

 

 

                    โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑ ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

            คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๒๗๗ (๗/๒๕๖๑) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) รายละเอียดตามวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม แนบท้าย

ประกาศฉบับนี้         

 

Link : สำหรับลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้รหัสผ่าน Login (ด้านล่างนี้)

https://pharmacycouncil.org/election/login.php

 

 

Link : สำหรับขอรหัสผ่าน (ด้านล่างนี้)

https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=com_pharmacycouncil_login&view=eservice

 

 

Link : สำหรับผู้ลืมรหัสผ่าน (ด้านล่างนี้)

https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=forgotpassword&view=eservice