การขอใบแทนบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม
 

 

 

การขอใบแทนบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม
กรณีไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์

 

          คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ได้ดำเนินการจัดส่งบัตรเลือกตั้งไปให้กับสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านระบบไปรษณีย์ เนื่องจากมีสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนหนึ่งยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง ดังนั้นคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ จึงกำหนดขั้นตอนให้สมาชิกที่ยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งฯ ดำเนินการขอใบแทนบัตรเลือกตั้งได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 

๑. สมาชิกต้องกรอกข้อมูลเพื่อขอรหัสผ่านออนไลน์จากหน้าเว็บไซต์สภาเภสัชกรรมhttps://www.pharmacycouncil.org หากมีรหัสผ่านแล้ว ไม่ต้องขอใหม่

 

๒. นำรหัสผ่านที่ได้รับ Login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่เว็บไซต์สภาเภสัชกรรม

 

๓. กดปุ่ม Print ใบแทนบัตรเลือกตั้งฯ

 

๔. ลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครฯ ในใบแทนบัตรเลือกตั้งฯ

 

๕. ส่งใบแทนบัตรเลือกตั้งฯ กลับทางไปรษณีย์ ไปให้ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น.

 

๖. หากได้รับบัตรเลือกตั้งฯ ฉบับที่ส่งให้ก่อนหน้าที่ท่านจะขอใบแทนบัตรเลือกตั้งฯ ขอความกรุณาไม่ต้องลงคะแนนเลือกตั้งฯ ในบัตรเลือกตั้งฯ ดังกล่าวอีกเนื่องจากท่านได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนในใบแทนบัตรเลือกตั้งฯ ส่งกลับให้ประธานคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว

 

รายละเอียดตามประกาศขั้นตอนแนบท้ายนี้