pharmacycouncil.org
   
การจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2564 (วันที่ 20-26 มิถุนายน 2564)
 

bullet 

 

  การจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2564

ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2564

“ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน มีเภสัชกร อยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย ในยุค New Normal

          ด้วยสภาเภสัชกรรมร่วมกับเภสัชกร และเครือข่ายสมาคมวิชาชีพเภสัชกรรมทุกองค์กร ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมทั่วประเทศต่อเนื่องทุกปีมากว่า 1 ทศวรรษ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นบทบาทของเภสัชกร ในการดูแลความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในสังคม ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างเภสัชกรในจังหวัดกับสภาเภสัชกรรม

         สำหรับงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2564 นี้ ได้กำหนดจัดในระหว่างวันอาทิตย์ที่ 20 – วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากในสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การจัดกิจกรรมในลักษณะการรวมกลุ่มที่มีคนหมู่มากทำไม่ได้อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในลักษณะ New Normal สภาเภสัชกรรรม จึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานในการจัดงานในปี 2564 ดังนี้

           1. เครือข่ายควรปรับรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เช่น จัดบอร์ดนิทรรศการ การรณรงค์ทางสื่อโซเชียลต่าง ๆ การแชร์ภาพเล่าเรื่อง “ผลงานและผลสำเร็จ”ที่เป็นรูปธรรมของการดำเนินงาน หรือนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นนิทรรศการออนไลน์ ฯลฯ

           2. ประเด็นที่ใช้ในการจัดงาน ยังคงยึดประเด็นเภสัชกรปฐมภูมิ “ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน มีเภสัชกร อยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย ในยุค New Normal

           3. เชิญชวนเภสัชกรในพื้นที่และผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด แจ้งชื่อเภสัชกร ที่พร้อมจะเป็น “เภสัชกร ที่ให้คำปรึกษาประจำครอบครัว ในชุมชน” ผ่านทาง QR Code เพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาจากเภสัชกร

           4. ในปีนี้ไม่มีการจัดทำสื่อหรือสิ่งสนับสนุนจากส่วนกลาง รวมทั้งงบประมาณรายจังหวัด แต่หากจังหวัดไหนมีความจำเป็นเรื่องงบประมาณจริง ๆ ขอให้ประสานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อหารือร่วมกันต่อไป

         ขอเชิญเภสัชกรประจำหน่วยบริการปฐมภูมิ เภสัชกรประจำร้านยา หรือเภสัชกรชุมชน ร่วมเป็นเครือข่ายให้คำปรึกษาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกับผู้ป่วยและครอบครัว โดยข้อมูลที่ท่านส่งมาจะถูกรวบรวมและประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนทั่วไปในหน้าเวปไซต์ต่อไปนี้   https://bit.ly/3eJJ3aV