การรับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2562
 

 

 

การรับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 

          สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากกลุ่มผุ้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตลอดกระบวนการ

 

          กำหนดเปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ https://nhc.nationalhealth.or.th หากต้องการสอบถามรายละเอียดสำนักนโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล สช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2832 9023 - 24
และ Email : nhcvote@nationalhealth.or.th

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย