ประกาศศูนย์สอบความรู้ฯ เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบ PLE-CC2 แบะ OSPE ในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19