งานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2563
 

bullet 

  

งานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2563

      งานสัปดาห์เภสัชกรรม 2563 เนื่องจากสถาการณ์ ปัจจุบันที่มีข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้งการเตรียมงานและเวลา ปีนี้จึงไม่มีการสนับสนุนสื่อจากส่วนกลาง แต่ยังเน้นเนื้อหาเภสัชกรปฐมภูมิ ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และเปิดบทบาทเภสัชกรในสถาการณ์ COVID 19

      ขอเชิญชวนเภสัชกรประจำหน่วยบริการปฐมภูมิเภสัชกรประจำร้านยา หรือเภสัชกรในชุมชนที่พร้อมให้คำปรึกษาผู้ป่วยและครอบครัวโดยสามารถลงชื่อได้ที่ QR Code ในภาพ 

      รูปแบบงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2563 จัดได้ตามความเหมาะสม เช่น บอร์ดนิทรรศการ รณรงค์ทางสื่อโซเชียลต่างๆ หรืออื่น ๆ ประเด็นที่ใช้ในการจัดงานยังคงเน้นเภสัชกรปฐมภูมิ
"ผู้ป่วยครอบครัว ชุมชน มีเภสัชกรอยู่ใกล้ใช้ยาปลอดภัย" โดยมีประเด็นเสริมคือ "ทุกครอบครัวสามารถปรึกษาปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในสถานการณ์ COVID19 และอื่น ๆ ได้ที่เภสัชกร"

       ขณะนี้ทีมงานได้จัดทำกรอบ profile สำหรับงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2563 ไว้แล้ว ท่านสามารถเข้าไปเลือกเพื่อเพิ่มกรอบได้แล้วเพียงค้นหา "สัปดาห์เภสัชกรรม63"