ประกาศรายชื่อผู้ทำการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเก็บหน่วยกิตกรวม 5 ปี เพิ่มเติม ครบตามเกณฑ์ตามวิธีการที่สภาเภสัชกรรมกำหนด
 

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 


ประกาศรายชื่อผู้ทำการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวมในรอบการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) เพิ่มเติม ครบตามเกณฑ์ตามวิธีการที่สภาเภสัชกรรมกำหนด

 

                  รายชื่อนี้เป็นชุดแรกที่ประกาศ สมาชิกทยอยทำการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเก็บหน่วยกิตเพิ่มเติมได้อยู่จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จะมีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ออกมาทุกเดือนจนถึงเดือนธันวาคม 2563


         ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในการประกาศรอบแรกนี้ หากทำการศึกษาต่อเนื่องตามวิธีการที่สภาเภสัชกรรมกำหนด และเมื่อผ่านตามเกณฑ์ ก็จะมีรายชื่อประกาศในเดือนถัดไป

 

https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?subpage=content_detail&view=detail&itemid=1943&catid=53