มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
การต่ออายุใบอนุญาตฯ (ฉบับที่ 1) แบบมีเงื่อนไข 1 ปี เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) แบบมีเงื่อนไข 4 ปี
 

 

 การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 1)

แบบมีเงื่อนไข 1 ปี 

เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) 

แบบมีเงื่อนไข 4 ปี 

 

ข่าวแจ้งสมาชิก จากสำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

 

                 สมาชิกที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 1) แบบมีเงื่อนไข 1 ปี จะหมดอายุในปี พ.ศ.2564 และมีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องครบตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกำหนด สามารถต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ล่วงหน้า 90 วัน ก่อนใบอนุญาตฯ หมดอายุ 

          ทั้งนี้การต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ E-Service จะเปิดระบบให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) แบบมีเงื่อนไข 4 ปี  

ให้ใชัรหัสผ่านที่ได้รับจากสภาเภสัชกรรม Login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

เพื่อยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ E-service 

Link : https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=com_pharmacycouncil_login&view=eservice 

วิธีการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ E-service
ตามไฟล์ที่แนบท้ายนี้