ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2564 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ปี 2564 (ฉบับที่ 2) ช่วงที่ 1 ทางระบบออนไลน์ และ กำหนดการฝึกอบรม