ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2564 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ช่วงที่ 2 ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ