การขอรับการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมสืบเนื่องการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
 

สภาเภสัชกรรมประกาศ
หลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติม)

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรมป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่สามารถขอรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องต่อเนื่องแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
     1. การให้คำปรึกษาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านระบบเภสัชกรรมทางไกล หมายความถึง การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบเภสัชกรรมทางไกล เช่น ระบบ Line official account เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการวัคซีน โดยผู้ที่ปฏิบัติงานจะต้องเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้ทันสมัย พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นำมาบูรณาการกับองค์ความรู้บนหลักฐานเชิงประจักษ์

     เช่น กรณีการรับวัคซีนร่วมกับการใช้ยาในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรคทางจิตเวช รวมทั้งการใช้ยาคุมกำเนิดหรือผลข้างเคียงจากการรับวัคซีน เป็นต้น

     2. การปฏิบัติงานให้บริการวัคซีน หมายความถึง การให้บริการระหว่างการฉีดวัคซีน ณ จุดฉีดวัคซีนที่จัดไว้ทั้งในและนอกสถานพยาบาล โดยผู้ที่ปฏิบัติงานจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางวิชาการหรือเตรียมการศึกษาและทำความเข้าใจระบบการปฏิบัติงานการให้บริการวัคซีน และในระหว่างการปฏิบัติงานต้องสวมเสื้อกาวน์ติดตราสภาเภสัชกรรม

รูปแบบกิจกรรม เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ดังนี้
          1. การให้คำปรึกษา ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลในการให้บริการทางเภสัชกรรม การประเมินอาการและความเสี่ยง การให้คำปรึกษาในการดูแลตนเองหลังรับวัคซีน รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ผ่านระบบเภสัชกรรมทางไกล
          2. การปฏิบัติงานให้บริการวัคซีน ได้แก่ การบริหารจัดการในการให้บริการวัคซีน การควบคุมการรับส่งวัคซีนและการส่งมอบวัคซีน การ Draw ยา การเฝ้าระวังภายหลังการฉีดวัคซีน การคัดกรองประวัติและสถานะสุขภาพของผู้รับการฉีดวัคซีน การให้คำแนะนำปรึกษากับบุคลากรสาธารณสุขอื่นหรือผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเกี่ยวกับยาที่ใช้ การตอบคำถามผู้ป่วยเกี่ยวกับข้อมูลวัคซีนในด้านประเภท ประสิทธิภาพ และอาการอันไม่พึงประสงค์จากการได้รับวัคซีน

เงื่อนไขการรับรอง
          1. การคิดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ปฏิบัติงาน 3 ชั่วโมง ได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 1 หน่วยกิต เศษของเวลาที่ไม่ครบ 3 ชั่วโมง ให้ปัดทิ้ง หรือนำไปรวมกับการทำงานในคราวต่อไปโดยต้องบันทึกผลรวมชั่วโมงในเอกสารเดียวกัน และหน่วยกิตสะสมจากกิจกรรมนี้สูงสุดไม่เกิน 10 หน่วยกิตต่อปี
          2. การแสดงหลักฐานต่อสภาเภสัชกรรม แสดงแบบฟอร์มการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องในกิจกรรมป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ที่สภาเภสัชกรรมกำหนด (สภ.76) โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ มีการลงนามของหัวหน้าส่วนงานผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และนายกสมาคมวิชาชีพ ให้การรับรองการปฏิบัติงานในแบบฟอร์มการรับรองหน่วยกิตดังกล่าว และให้ใช้ 1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 หน่วยงาน
          3. การแสดงหลักฐานต่อหัวหน้าส่วนงานผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเพื่อลงนาม กรณีการให้คำปรึกษาต้องแสดงบันทึกหลักฐานการเข้าให้คำปรึกษาในแพลตฟอร์ม และกรณีการปฏิบัติงานให้บริการวัคซีน ให้แสดงตารางการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดกิจกรรม
          4. การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สามารถดำเนินการด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ที่สภาเภสัชกรรมกำหนด โดยสามารถนำข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ปีละ 1 ครั้ง พร้อมแนบแบบฟอร์ม (สภ.76) ในรูปแบบไฟล์ .PDF (ไม่เกิน 3 ไฟล์ ต่อปี) เพื่อให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์พิจารณาตรวจสอบเพื่อการรับรองหน่วยกิต หากพบว่าไม่เป็นไปตามที่กำหนด ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สามารถยกเลิกการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องดังกล่าวได้ โดยการตัดสินของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการรับรอง
          นับการทำงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมจะมีมติยกเลิกประกาศฉบับนี้

โปรดศึกษารายละเอียดและเอกสารขั้นตอนการขอรับรองหน่วยกิต ตามเอกสารแนบท้ายนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 591 9992-5 กด 4

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu http://www.escortbayanlariz.net http://www.beylikduzuescortbayanlari.com betgram betsmove betgram elitbahis cankaya escort eryaman escort ankara escort deneme bonusu veren siteler 2021 gaziantep escort bayan gaziantep escort kayseri escort mefete bahis siteleri paycell bahis siteleri PDKS fethiye escort İstanbul Travesti