1360 1886 1774 1239 1508 1690 1918 1926 1090 1532 1392 1498 1752 1447 1967 1068 1996 1652 1921 1513 1121 1749 1532 1551 1408 1991 1183 1297 1697 1923 1696 1454 1613 1066 1196 1860 1048 1976 1746 1215 1799 1084 1669 1385 1526 1902 1024 1753 1093 1721 1268 1883 1652 1879 1392 1681 1429 1796 1042 1690 1181 1428 1283 1950 1067 1216 1157 1336 1630 1460 1032 1796 1868 1748 1808 1752 1979 1731 1206 1908 1943 1401 1598 1044 1549 1013 1999 1242 1423 1107 1423 1068 1818 2000 1826 1819 1234 1613 1930 pharmacycouncil.org
   
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรม ให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2566

สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นเจ้าของหลักสูตรเภสัชศาสตร์
จำนวน 18 สถาบัน ปีการศึกษา 2566

        ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต จึงจะสามารถเข้าสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้เท่านั้น ดังต่อไปนี้ 

1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

7. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

8. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

11. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

12. วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

13. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

14. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

15. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

16. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

17. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

18. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์