มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
การรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง แนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)
 

การรับฟังความคิดเห็น

ร่างประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง แนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)

 

      ด้วยคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาพัฒนาและติดตามกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่มีผลต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สภาเภสัชกรรม ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำร่างประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง แนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

      ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) อย่างรอบด้าน จึงเห็นสมควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทุกภาคส่วน เพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูลนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างประกาศสภาเภสัชกรรมดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป

      สมาชิกเภสัชกรทุกภาคส่วนสามารถแสดงความเห็นผ่าน Google form ด้านล่างนี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น.

Link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4lpmUBYO_cPD5EOmgnl3UtNGQHvoEo7-bayWrFEXbO2yWWg/viewform 

         สภาเภสัชกรรมขอขอบคุณทุกความเห็นอันเป็นประโยชน์ที่ร่วมกันพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมในครั้งนี้