มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” รุ่นที่ 3 วันที่ 21-22 มกราคม 2566
 

สภาเภสัชกรรม โดยศูนย์พัฒนาการบริการวิชาชีพเภสัชกรรม

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” รุ่นที่ 3

วันที่ 21-22 มกราคม 2566 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

  รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 0001-2-000-008-01-2566 จำนวนหน่วยกิตตลอดการประชุม 10 หน่วยกิต

 

         สมาชิกเภสัชกรผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตาม Link ลงทะเบียนด้านล่างนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้ รับสมัครจำนวนจำกัด 130 ท่าน Link ลงทะเบียน : https://pharmacycouncil.org/index.php?option=com_conference_list