วิธีการเก็บหน่วยกิตชดเชย สำหรับผู้ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวม 5 ปี ไม่่เป็นไปตามเกณฑ์ และ/หรือ หน่วยกิตรายปีไม่เป็นไปตามเกณฑ์

วิธีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องชดเชย
สำหรับผู้ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่เป็นไปตามเกณฑ์
กรณีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวม 5 ปีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (น้อยกว่า 100 หน่วยกิต)
และ/หรือ หน่วยกิตรายปีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (น้อยกว่า 10 หน่วยกิตต่อปี)

       ทั้งนี้สภาเภสัชกรรม ยกเว้นให้ไม่ต้องนำหน่วยกิตรายปีในรอบปีการศึกษาต่อเนื่องรอบแรก พ.ศ. 2558-2562 มาคิดเป็นเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่อง ให้ใช้เกณฑ์เฉพาะหน่วยกิตรวม 5 ปีให้ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิตเท่านั้น ตามประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2562 

      ผู้ประกอบวิชาชีพฯ สามารถดำเนินการเก็บหน่วยกิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้ 3 วิธี ดังนี้

   วิธีที่ 1 การเข้าประชุมวิชาการ
   วิธีที่ 2 การเข้าสัมมนาออนไลน์ (Webinar)
   วิธีที่ 3 การสอบความรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยสภาเภสัชกรรม (การประะเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง)

วิธีที่ 1 และ วิธีที่ 2 ใช้แบบคำขอรับการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเก็บหน่วยกิตให้ครบตามเกณฑ์ (สภ.67) 
    ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ยื่นคำขอฯ (สภ.67) ต่อสถาบันหลักหรือหน่วยงานในเครือข่ายที่จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อไม่ให้หน่วยกิตที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมถูกบันทึกเข้าระบบสารสนเทศของการจัดการศึกษาต่อเนื่องในปีปัจจุบัน ให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวิธีข้างต้นจนได้หน่วยกิตครบตามจำนวนที่ขาด   จากนั้นส่งไฟล์คำขอ.สภ.67 ที่รวบรวมได้ทั้งหมดไปให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทาง Email : ccpe@pharmacycouncil.org 

ค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการเก็บหน่วยกิตชดเชย เป็นเงิน 1,000 บาท 
2. กรณีเก็บหน่วยกิตชดเชยครบเกิน 1 ปีนับจากวันที่หน่วยกิตไม่ครบเกณฑ์
    ต้องชำระค่าปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอีก 1,000 บาท
     โดยโอนเงินผ่านบัญชีเงินธนาคารชื่อบัญชี “สภาเภสัชกรรม” ประเภท “ออมทรัพย์” สาขา “กระทรวงสาธารณสุข”   

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 340 - 2 - 01454 - 8 หรือ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 142 – 1 - 06705 - 6

วิธีที่ 3 การสอบความรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง
    ผู้ประกอบวิชาชีพฯ สามารถยื่นคำขอประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง สภ.70/1 เพื่อเก็บหน่วยกิตเพิ่มเติมผ่านระบบ E-service รายละเอียดตาม Link ด้านล่างนี้

Link : https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&view=detail&itemid=2600&catid=1