1598 1977 1489 1345 1319 1593 1696 1137 1170 1899 1632 1333 1863 1941 1067 1026 1524 1626 1478 1098 1965 1527 1356 1002 1649 1542 1383 1020 1055 1356 1944 1009 1916 1528 1034 1378 1195 1409 1795 1773 1945 1848 1664 1520 1434 1001 1281 1136 1951 1794 1618 1601 1558 1852 1940 1420 1030 1855 1038 1565 1359 1320 1861 1896 1015 1692 1296 1522 1248 1286 1137 1940 1040 1057 1516 1639 1750 1382 1733 1289 1954 1075 1634 1698 1881 1295 1708 1876 1922 1120 1296 1387 1191 1812 1291 1407 1548 1984 1652 pharmacycouncil.org
   
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)” รุ่นที่ 1

ประกาศศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม

ที่ 2/2566

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)” รุ่นที่ 1

                            

          ตามที่ศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรมได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)” รุ่นที่ 1 ให้กับเภสัชกร เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้บริการเภสัชกรรมทางไกลได้ โดยจัดการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ภายหลังการอบรมมีการประเมินความรู้ และมีผู้ผ่านการประเมินผล โดยมีรายชื่อปรากฎดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้