การขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 

 

การขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

 

                   ผู้ที่ต้องการขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สามารถ Download คำขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ตามไฟล์แนบท้ายนี้ พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชน แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทำบัตรฯ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม หรือ หน่วยเคลื่อนที่ทำบัตรของสำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม 

                   บัตรประจำตัวฯ ใช้สำหรับการแสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใช้ในการติดต่อกับสภาเภสัชกรรม

 

ค่าธรรมเนียม

                   การขอมีบัตรประจำตัวฯ ใบแรกไม่เสียค่าธรรมเนียม

                   แต่หากบัตรสูญหาย หรือ ขอมีบัตรใหม่ หรือ บัตรหมดอายุ ต้องชำระค่าธรรมเนียม  เป็นเงิน 200 บาท

 

ก่อนการขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

                         1) ผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้า ชื่อ หรือนามสกุล แต่ยังไม่ได้แก้ไขในใบอนุญาตฯ  

                  โปรดยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้า ชื่อ หรือนามสกุล พร้อมเอกสารประกอบ และชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท ก่อนการยื่นขอมีบัตรประจำตัวฯ

 

                  2) ผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้า ชื่อ หรือนามสกุล แต่ยังไม่ได้แก้ไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในใบอนุญาตฯ

                 และ ประกอบกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของท่านสูญหาย หรือชำรุด ถูกทำลายในสาระสำคัญ

                โปรดยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ พร้อมเอกสารประกอบ และชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ก่อนการยื่นขอมีบัตรประจำตัวฯ

 

ข้อควรทราบ

1. ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ต้องมาแสดงตนด้วยตนเองในการขอมีบัตรประจำตัว : บุไม่สามารถฝาก/มอบหมาย ให้บุคคลอื่นมาดำเนินการยื่นคำขอแทนได้

 

2. แนบบัตรประจำตัวประชาชนในการขอมีบัตรฯ เท่านั้น  :  
บัตรประเภทอื่นไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการยื่นคำขอมีบัตรฯ ได้

 

3. ถ้าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนมาแนบคำขอมีบัตรฯ  :  ไม่สามารถยื่นคำขอมีบัตรฯ ได้

 

4. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้า ชื่อ หรือนามสกุล แล้วยังไม่ได้แก้ไขในใบอนุญาตฯ  :  ต้องยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ก่อน   :  มิเช่นนั้นจะไม่สามารถยื่นคำขอมีบัตรฯ ได้

 

 5. ยื่นคำขอมีบัตรฯ ภายหลังเวลาปิดรับคำขอมีบัตรฯ  :  ไม่สามารถยื่นคำขอมีบัตรฯ ได้

 

 

 

 รายละเอียดคำขอฯ และขั้นตอนตามไฟล์แนบท้ายนี้