คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระ 7 (2556-2558)
       

ภก.รศ.(พิเศษ)กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
นายกสภาเภสัชกรรม
       

ภก.รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
อุปนายกสภาเภสัชกรรม (คนที่หนึ่ง)


ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์  นันทานิช 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อุปนายกสภาเภสัชกรรม (คนที่สอง)

       

ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ
เลขาธิการสภาเภสัชกรรม

ภก.ประทิน ฮึงวัฒนากุล
รองเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

ภญ.ดร.อารยา ศรีไพโรจน์
ประชาสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

ภญ.ช้องมาศ นิติศฤงคาริน
เหรัญญิก
       
กรรมการ
 

ภก.ผศ.ดร.ปรีชา มนทกานติกุล

ภก.ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี

ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร

ภญ.ดร.รุ่งทิวา หมื่นปา
       

ภญ.รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์

ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม

ภญ.ศรีวิมล จึงเสถียรทรัพย์

ภก.พันเอกสมโชค แดงบรรจง
       

ภก.รศ.ดร.จักรพันธ์  ศิริธัญญาลักษณ์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ภญ.รศ.ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ภญ.รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ภญ.รศ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย
นายกเภสัชกรรมสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภก.ชูชัย รัตนศรีทอง

ภญ.ผศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
 
ภก.วินิต อัศวกิจวิรี