คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระ 8 (2559-2561)
       

ศ.(พิเศษ)ดร. ภก.สุมนต์ สกลไชย
นายกสภาเภสัชกรรม
       

ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
อุปนายกสภาเภสัชกรรม (คนที่ 1)


ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
อุปนายกสภาเภสัชกรรม (คนที่ 2)

       

นพ.โสภณ เมฆธน
กรรมการ

รศ.ดร.ภก.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย
นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

พ.ต.ภก.อนุมนตรี วัฒนศิริ
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

ภญ.ศรีวิมล จึงเสถียรทรัพย์
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
       

ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
ภก.สมบัติ โรจนดำเกิงโชค
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 
       

ผศ.ดร.ภญ.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์
คณบดีคณะฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ภญ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
คณบดีคณะฯ มหาวิทยาลัยสงขลาฯ

รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์ ดาวสดใส
คณบดีคณะฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
คณบดีคณะฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       

ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์
คณบดีคณะฯ มหาวิทยาลัยรังสิต


รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์
กรรมการ


ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา
กรรมการ

ภก.ภาณุโชติ ทองยัง
กรรมการ
       

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
กรรมการ

รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์
กรรมการ

ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์
กรรมการ

ภญ.อังคณา ศรีนามวงศ์
กรรมการ
       
 
ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์
กรรมการ
 
ดร.ภก.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์
กรรมการ