สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-25901877 , 0- 2591-8298 และ 0-25902439

 

นางสาววิยะดา ศรีรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
นางอโนชา แน่นหนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
และ สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
นางสาวภูริตา  ประสานวงศ์ 
เจ้าหน้าที่การเงิน
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
และ สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
     
 
นายณัฐภพ  งามขำ  
เจ้าหน้าที่บัญชี
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
นางสาวพิณชญา  โท้ประยูร 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย