topbar
  
ค้นหาจากชื่อ นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า) หรือเลขที่ใบประกอบฯ เช่น 14534
เข้าสู่ระบบสำหรับแก้ไขข้อมูลเภสัชกร 
 
งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2557 กำหนดจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2557
  จดหมายข่าวสภาเภสัชกรรม
ข่าวประกาศที่สำคัญ
แถลงการณ์ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ต่อวิกฤตบ้านเมือง
คำแถลงการณ์ฯ เรื่องคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม พ.ศ. ....
ข่าวเผยแพร่ เรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. ...
วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ประกาศรับสมัครผู้ยื่นขอรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี พ.ศ.2557
การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ในงานประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7
ใหม่* กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556
คำปฏิญญาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี การขับเคลื่อนบทบาทเภสัชกรรมเพื่อสังคมในศตวรรษที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๖๕๖)
7 กันยายน 2556 สำนักยา ขอเชิญประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพร้านยาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2556
6 กันยายน 2556 สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ จัดการประชุมวิชาการการจัดการการใช้ยาโดยเภสัชกรรมชุมชน
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย จัดให้มีการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเภสัชกรดีเด่นจากองค์กร
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ เรื่อง ผลการสอบผ่านการสอบความรู้ฯ เภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 3
ใหม่* ร้อยเรื่องดี ๑๐๐ ปี เภสัชกรรมไทย
คำชี้แจง คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม กรณีข้อสอบรั่ว (เมษายน 2556)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ เรื่อง ผลสอบความรู้เภสัชกรประจำบ้าน ปีที่ 1 และ ปีที่ 3
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกฯ ประจำปี 2556
สภาเภสัชกรรม ประกาศเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชอุตสาหการ ของสภาเภสัชกรรม พ.ศ.2556
คำชี้แจง คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม กรณีข่าวข้อสอบรั่ว
ผู้ยื่นขอใบแทน
สไลด์บทความงานประชุม Contemporary 2013 ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา
รายชื่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระ 7 (2556-2558)
สไลด์วิทยากรนำเสนอในงานสมัชชาเภสัชกรรมไทย 99 ปี
เอกสารการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม บุคคลอื่นได้แสดงตนว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ (เภสัชกร) ในเขตพื้นที่ของการชุมนุมทางการเมือง
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม : เภสัชกรแสดงตนในสถานประกอบการเพื่อรับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม : แนวทางปฏิบัติในการออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
ใหม่* ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนของผู้ที่สอบผ่านการสอบความรู้ฯ
ใหม่* เอกสารประกอบการบรรยายงานประชุมวิชาการ Contemporary 2014
ใหม่* ขยายเวลาปิดรับสมัครสอบประเมินผลเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3
ใหม่* ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรมฯ สาขาเภสัชบำบัด ปี 2557
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ปี 2557
  bullet อ่านทั้งหมด...   
บทความทั่วไป
บทบาทของสภาเภสัชกรรม กับการประกันคุณภาพเภสัชกร
  bullet อ่านทั้งหมด...   
 
 
หนังสือออกใหม่
เสื้อกาวน์ สภาเภสัชกรรม
อาร์ม ตราสภาเภสัชกรรม
หนังสือศัพท์เภสัชศาสตร์ จำหน่ายราคาเล่มละ 180 บาท
  bullet อ่านทั้งหมด...   
เอกสารดาวน์โหลด
หนังสือสารปันยา
งานการศึกษา
งานทะเบียนและใบอนุญาต
  bullet อ่านทั้งหมด...   
ภาพกิจกรรม
ภาพการสัมนายุทธศาสตร์ สภาเภสัชกรรม วาระที่ 7 (พ.ศ.2556-2558) (ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2556)
การเยี่ยมประเมินสถาบนเพื่อการรับรองปริญญาทางเภสัชศาสตร์ (มิ.ย.-ก.ย.56)
สภาเภสัชกรรมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
งานอบรมการจัดการการใช้ยาโดยเภสัชกรชุมชน (วันที่ 6 กันยายน 2556)
งานวันร้านยาคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (วันที 7 กันยายน 2556)
การสัมมนาแนวทางและกระบวนการจัดสอบความรู้ฯ (วันที่ 14 กรกฎาคม 2556)
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของเภสัชกรในร้านยา (16 กันยายน 2556)
งานสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี ณ ห้องประชุมตั้ว ลพานุกรม 702 ชั้น 7 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (10-12 มกราคม 2557)
พิธีมอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาเภสัชบำบัด (11 มกราคม 2557)
เภสัชกรจากเภสัชกรรมสมาคมประเทศศรีลังกา เข้าพบสภาเภสัชกรรม (13 กุมภาพันธ์ 2557)
การสัมมนาเรื่องร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) กับบทบาทพิทักษ์สิทธิวิชาชีพและคุ้มครองประชาชน (วันที่ 16 มกราคม 2557)
งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ (วันที่ 15 มกราคม 2557)
  bullet อ่านทั้งหมด...