มุมดาวน์โหลด
สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
หนังสือสารปันยา
งานการศึกษา
งานทะเบียนและใบอนุญาต
ภาพกิจกรรม
16 ก.ย.58 สภาเภสัชกรรมร่วมงานประกาศคำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 
 
อย่าลืมใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 ตุลาคม 2558
* การค้นหาด้วยเลขที่ใบอนุญาต ให้กรอกเฉพาะตัวเลข
* การค้นหาด้วยชื่อหรือนามสกุล ใช้ตรวจสอบรายชื่อเท่านั้น (ไม่สามารถตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาต)
* ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่สามารถตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตโดยใช้เลขที่บัตรประชาชน
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ข่าวประกาศที่สำคัญ
ใหม่* วันที่ 14-16 พ.ย. 58 งานประชุม The ISPEs 9th Asian Conference on Pharmacoepidemiology (5 ต.ค.58)
ใหม่* ผู้ขึ้นทะเบียนฯ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตฯ ได้ที่นี่ ( 1 ต.ค. 58)
ใหม่* ผลการหารือของ สกอ.เกี่ยวกับการรับรองความเทียบเท่าของคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (28 ก.ย.58)
ใหม่* ความคืบหน้าการแก้ปัญหาโรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลแพง
ใหม่* คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งและใบแทนบัตรเลือกตั้งฯ (11 ก.ย.58)
ใหม่* ขั้นตอน และ คำขอใบแทนบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม (15 ก.ย.58)
ใหม่* รายนามผู้ที่บัตรเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ถูกส่งกลับคืน (5 ต.ค.58)
ใหม่* การจัดทำหลักสูตรเภสัชกรสมุนไพร เพื่ออบรมเพิ่มเติมด้านสมุนไพรให้กับเภสัชกร (4 ส.ค.58)
ใหม่* คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย (25 ส.ค.2558)
ใหม่* รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3-2558 (MCQ) เพิ่มเติม (28 ก.ย.58)
คำขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และ ขั้นตอนการขอรหัสผ่าน
สภาเภสัชกรรมขอความร่วมมือ อย. , สสจ. ในการบังคับใช้กฎหมาย
รายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ.2559-2561)
สปช. รับข้อเสนอจากสภาเภสัชกรรม-อภัยภูเบศร หนุนกลยุทธ์ผลักดันบทบาท ?เภสัชกร?
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2558
ผู้ขึ้นทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 17 กันยายน 2558 ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตฯ ได้ที่นี่ ( 17 ก.ย. 58)
เภสัชฯหนุนแพทยสภาออกใบสั่ง ปชช.ซื้อยานอกรพ. (25 พ.ค.58)
คู่มือเภสัชกรสมุนไพร : สมุนไพรไม่ใช่ยาขม
วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติฯ (1 พ.ค.-15 มิ.ย.58)
จากประธานอนุกรรมการเลือกตั้ง ถึง สมาชิกสภาเภสัชกรรม
Month: Year