มุมดาวน์โหลด
สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
หนังสือสารปันยา
งานการศึกษา
งานทะเบียนและใบอนุญาต
ภาพกิจกรรม
23 มิ.ย 58 สปช. รับข้อเสนอจากสภาเภสัชกรรม-อภัยภูเบศร หนุนกลยุทธ์ผลักดันบทบาท ?เภสัชกร? 
 
อย่าลืมใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 ตุลาคม 2558
* การค้นหาด้วยเลขที่ใบอนุญาต ให้กรอกเฉพาะตัวเลข
* การค้นหาด้วยชื่อหรือนามสกุล ใช้ตรวจสอบรายชื่อเท่านั้น (ไม่สามารถตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาต)
* ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่สามารถตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตโดยใช้เลขที่บัตรประชาชน
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ข่าวประกาศที่สำคัญ
ใหม่* สภาเภสัชกรรมขอความร่วมมือ อย. , สสจ. ในการบังคับใช้กฎหมาย
ใหม่* รายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ.2559-2561)
ใหม่* สปช. รับข้อเสนอจากสภาเภสัชกรรม-อภัยภูเบศร หนุนกลยุทธ์ผลักดันบทบาท ?เภสัชกร?
ใหม่* ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2558
ใหม่* ผู้ขึ้นทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 14 กรกฎาคม 2558 ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตฯ ได้ที่นี่ ( 14 ก.ค. 58)
ใหม่* โปสเตอร์บทบาทเภสัชกรต่องานด้านสมุนไพร (สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2558)
ใหม่* เสื้อทีเชิ้ต MY PHARMACIST 2558
ใหม่* เภสัชฯหนุนแพทยสภาออกใบสั่ง ปชช.ซื้อยานอกรพ. (25 พ.ค.58)
ใหม่* คู่มือเภสัชกรสมุนไพร : สมุนไพรไม่ใช่ยาขม
ใหม่* วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติฯ (1 พ.ค.-15 มิ.ย.58)
ใหม่* จากประธานอนุกรรมการเลือกตั้ง ถึง สมาชิกสภาเภสัชกรรม
ใหม่* แบบขอรับสื่อสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2558
ใหม่* เชิญชวนสมาชิกทุกท่านขอรหัสผ่าน เพื่อปรับปรุงข้อมูลสถานที่ติดต่อให้เป็นปัจจุบัน
ใหม่* การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ.2559-2561)
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม : ผู้สอบผ่านการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2558 และ ครั้งที่ 2/2558
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมออกใหม่ 2 ข้อบังคับ (ว่าด้วยบัตรประจำตัวฯ และ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมฯ)
พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
สภาเภสัชกรรม จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรและระบบการขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพร
แบบร้องเรียนการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ข้อบังคับ และ คำสั่งที่เกี่ยวข้องการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8
Month: Year