มุมดาวน์โหลด
สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
หนังสือสารปันยา
งานการศึกษา
งานทะเบียนและใบอนุญาต
ภาพกิจกรรม
คำอวยพรนายกสภาเภสัชกรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 
 
กำหนดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2559 คำขวัญการจัดงานครั้งนี้ ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัย และเป็นสุข
* การค้นหาด้วยเลขที่ใบอนุญาต ให้กรอกเฉพาะตัวเลข
* การค้นหาด้วยชื่อหรือนามสกุล ใช้ตรวจสอบรายชื่อเท่านั้น (ไม่สามารถตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาต)
* ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่สามารถตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน
ข่าวประกาศที่สำคัญ
ใหม่* ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (4 ธ.ค.2559)
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฯ ของผู้ที่มีผลการสอบผ่านการสอบความรู้ฯ และเก็บคะแนนได้ ผ่านระบบออนไลน์ (22 ก.ย. 59)
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
การขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คู่มือเภสัชกรสมุนไพร : สมุนไพรไม่ใช่ยาขม
เชิญชวนสมาชิกทุกท่านขอรหัสผ่าน เพื่อปรับปรุงข้อมูลสถานที่ติดต่อให้เป็นปัจจุบัน
สภาเภสัชกรรม จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรและระบบการขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพร
แบบร้องเรียนการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
กฎกระทรวงฯ แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ลายมือชื่อของสมาชิกฯ
เภสัชกรไทยรุกเป็นผู้นำคุ้มครองผู้บริโภคด้านสมุนไพรใน AEC
แบบประเมินมาตรฐานด้านยาของหน่วยบริการปฐมภูมิ (เอกชน) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ข่าวประกาศที่สำคัญ
คณะอนุกรรมการศึกษานโยบายด้านทรัพยสินทางปัญญาฯ : ความตกลง TPP? ไทยพร้อมหรือยัง
คณะอนุกรรมการศึกษานโยบายด้านทรัพยสินทางปัญญาฯ : เกาะติด FTA ไทย-อียู
คณะอนุกรรมการศึกษานโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการเข้าถึงยาฯ : นำเสนอประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและการเข้าถึงยา
คณะอนุกรรมการศึกษานโยบายด้านทรัพยสินทางปัญญาฯ : สภาเภสัชกรรมเสนอไม่ยอมรับทริปส์พลัสใน เอฟทีเอ ไทย-ยุโรป
คณะอนุกรรมการสื่อสารสมาชิก : ข่าวประชาสัมพันธ์จากการประชุมคณะกรรมการสภาฯ (มกราคม-มีนาคม 2556)
คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ : การรับรองปริญญาเภสัชศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใหม่* โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของร้านยา เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2559 โดย ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Month: Year