มุมดาวน์โหลด
สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
หนังสือสารปันยา
งานการศึกษา
งานทะเบียนและใบอนุญาต
ภาพกิจกรรม
26 ก.ค. 59 งานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2559 
 
กำหนดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2559 คำขวัญการจัดงานครั้งนี้ ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัย และเป็นสุข
* การค้นหาด้วยเลขที่ใบอนุญาต ให้กรอกเฉพาะตัวเลข
* การค้นหาด้วยชื่อหรือนามสกุล ใช้ตรวจสอบรายชื่อเท่านั้น (ไม่สามารถตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาต)
* ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่สามารถตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน
ข่าวประกาศที่สำคัญ
ใหม่* ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (4 ธ.ค.2559)
ใหม่* ข้อมูลการขอรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559)
ใหม่* ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ที่อยู่ไม่ครบถ้วน หรือไม่มีที่อยู่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559)
ใหม่* ร่าง ระเบียบสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการคืนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในกรณีที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ....
ใหม่* เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ฯ จากการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2559 และ ครั้งที่ 4/2559 (22 ก.ย. 59)
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฯ ของผู้ที่มีผลการสอบผ่านการสอบความรู้ฯ และเก็บคะแนนได้ ผ่านระบบออนไลน์ (22 ก.ย. 59)
สารจากนายกสภาเภสัชกรรม ฉบับที่ 1
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
การขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สภาเภสัชกรรมขอความร่วมมือ อย. , สสจ. ในการบังคับใช้กฎหมาย
คู่มือเภสัชกรสมุนไพร : สมุนไพรไม่ใช่ยาขม
เชิญชวนสมาชิกทุกท่านขอรหัสผ่าน เพื่อปรับปรุงข้อมูลสถานที่ติดต่อให้เป็นปัจจุบัน
สภาเภสัชกรรม จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรและระบบการขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพร
แบบร้องเรียนการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
กฎกระทรวงฯ แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
การขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
เภสัชกรไทยรุกเป็นผู้นำคุ้มครองผู้บริโภคด้านสมุนไพรใน AEC
เอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ...
แบบประเมินมาตรฐานด้านยาของหน่วยบริการปฐมภูมิ (เอกชน) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใหม่* โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของร้านยา เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2559 โดย ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Month: Year