มุมดาวน์โหลด
หนังสือสารปันยา
งานการศึกษา
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
ภาพกิจกรรม
สภาเภสัชกรรม ผนึกกำลังคณะเภสัชศาสตร์ เร่งทำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเพื่อผลิตเภสัชกรที่มีศักยภาพด้านการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สนับสนุนนโยบายการพัฒนาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย 
 
งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2558 วันที่ 22-28 มิถุนายน 2558 พร้อมกันทั่วประเทศ / งานประชุมวิชาการระดับชาติ งาน ACCP 2015 ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 ณ รร.แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
* การค้นหาด้วยเลขที่ใบอนุญาต ให้กรอกเฉพาะตัวเลข
* การค้นหาด้วยชื่อหรือนามสกุล ใช้ตรวจสอบรายชื่อเท่านั้น (ไม่สามารถตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาต)
* ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่สามารถตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตโดยใช้เลขที่บัตรประชาชนข่าวประกาศที่สำคัญ
ใหม่* เภสัชฯหนุนแพทยสภาออกใบสั่ง ปชช.ซื้อยานอกรพ. (25 พ.ค.58)
ใหม่* คู่มือเภสัชกรสมุนไพร : สมุนไพรไม่ใช่ยาขม
ใหม่* วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติฯ (1 พ.ค.-15 มิ.ย.58)
ใหม่* จากประธานอนุกรรมการเลือกตั้ง ถึง สมาชิกสภาเภสัชกรรม
ใหม่* ผู้ขึ้นทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2558 ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตฯ ได้ที่นี่
ใหม่* แบบขอรับสื่อสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2558
ใหม่* เชิญชวนสมาชิกทุกท่านขอรหัสผ่าน เพื่อปรับปรุงข้อมูลสถานที่ติดต่อให้เป็นปัจจุบัน
ใหม่* การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ.2559-2561)
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม : ผู้สอบผ่านการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2558 และ ครั้งที่ 2/2558
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมออกใหม่ 2 ข้อบังคับ (ว่าด้วยบัตรประจำตัวฯ และ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมฯ)
พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
สภาเภสัชกรรม จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรและระบบการขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพร
แบบร้องเรียนการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ข้อบังคับ และ คำสั่งที่เกี่ยวข้องการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8
ใหม่* เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของผู้สอบผ่านการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2558 และได้ขอขึ้นทะเบียนฯ แล้ว (ข้อมูล ณ 30 เม.ย.58)
ใหม่* ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฯ
เอกสารการประชุมวิชาการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อ 5 ประเด็นหลัก ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ... วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
กฎกระทรวง การกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2557
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2558
กฎกระทรวงฯ แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
Month: Year